Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in Microsoft Word document file format.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Časopis Historia Moderna  Bosnia&Herzegovina u izdanju Udruženja za modernu historiju Sarajevo, objavljuje:

 • izvorne naučne radove
 • pregledne radove
 • stručne radove

Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija.

 

OPREMA  RUKOPISA

Uz radove  potrebno je poslati:

 • naslov rada
 • ime i prezime autora
 • naziv institucije i adresu
 • e-mail adresu
 • apstrakt i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
 • abstract and key words in English
 • summary / sažetak (na BHS ili engleskom, ovisno na kojem je jeziku napisan tekst)
 • bilješke u tekstu rukopisa
 • popis izvora i literature.

Radovi moraju biti napisani na računaru u programu MS Word te snimljeni u formatu MS Word dokumenta, koristeći font Times New Roman, veličinu slova 12 i prored 1,5. U bilješkama je potrebno koristiti veličinu slova 10 i prored jednostruk (single). Radove je potrebno dostaviti Redakciji časopisa na e-mail katz.vera@gmail.com/husnijakamberovic@gmail.com /edin.omercic@iis.unsa.ba  

 

UPUTE ZA CITIRANJE U TEKSTU RUKOPISA

I. Navođenje knjiga i članaka

Napisati prezime autora i inicijale za ime, godinu izdanja, broj stranice na kojoj je informacija. Ako se citiraju dva ili više djela istog autora za istu godinu, potrebno je jedno djelo obilježiti s ''a'', drugo s ''b'' itd.

Ako je citirano djelo rad dvojice autora potrebno ih je navesti, a u slučaju više autora navodi se prvi autor, a ostali se označe kao drugi ili et al.

Npr.: Brkić H. 1971. 55. // Brkić H. 1971. a. 55. Brkić H. 1971. b. 55. // Brkić H. i Vilić M. 1971. 55. // Brkić H. et.al. 1971. 55.

        

Navođenje neobjavljenih rukopisa

Navesti prezime autora i inicijale imena. Godina i broj stranice.

Npr.: Omerčić E. 2013. 55.

II. Navođenje neobjavljenih izvora

Naziv arhiva (kratica), ime fonda, broj kutije (ako je bitan), signaturu dokumenta (ako je arhivski fond sređen), a naziv dokumenta, broj stranice i datum (ukoliko je građa nesređena).

Npr.: ABH, Fond: VLBH, kut. 15, sign. 123/1946.

Npr.: ABH, Fond: CKSKBH, kut. 66, Izvještaj o stanju u partijskim organizacijama, 16, 15. 5. 1955.

III. Navođenje objavljenih izvora

 1. Za publiciranu arhivsku građu

Ako postoji ime pripeđivača, navesti prezime i inicijale imena, godinu izdanja, broj stranice, a ako ne postoji ime priređivača, tada navesti naziv knjige, godinu izdanja i broj stranice.

Npr.: Petranović B. 1980. 55.

Npr.: Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sjednice Izvršnog komiteta CKSKJ, održane 14-16. marta 1962. 2008. 98.

 1. Za internet

Naziv i adresa stranice. Datum pristupa.

Npr.: Grad Sarajevo. Jedinstveni informacijski sistem grada Sarajeva.

http://www.sarajevo.ba/ba/index.php

 1. Za članke u štampi

Navesti prezime autora i inicijale za ime. ''Naslov članka''. Naziv novina (godište, broj). Mjesto izdanja, datum, broj stranice.

Npr.: Selimbegović V. ''Ima li Valter većinu u Sarajevu? Oslobođenje, god. LXXVI, 26.287. Sarajevo, 23. 10. 2000. 8.

 1. Za intervjue

Navesti ime osobe, datum kada je obavljen razgovor i gdje se nalazi pisani ili audio zapis.

Npr.: Razgovor s Muhamedom Čengićem, 18. juli 2011. (u arhivi autora)

 1. Za televizijske emisije, Video i DVD zapise

Naziv emisije. Naziv televizije. Tema emisije. Datum emitiranja.

Naziv Videa ili DVD zapisa, datum.

Npr.: Politički magazin Pošteno. Federalna televizija (FTV). ''Da li je moguće pomirenje među Krajišnicima?'' 20. 11. 2008.

Npr.: Proglašenje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, 27.9.1993. (u arhivi autora).

 

UPUTE ZA  POPIS IZVORA I LITERATURE (na kraju rukopisa)

IZVORI

a) Neobjavljeni izvori

Naziv arhiva, sjedište arhiva (kratica). Popis korištenih fondova (kratica).

Npr.: Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo (ABH)

 Npr.: Fond: Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu (ZVBiH)

 

b) Objavljeni izvori

Prezime i ime priređivača. Godina izdanja. Naziv knjige. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Ukoliko nema priređivača građe, navesti: Naziv knjige. Godina izdanja. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Npr.: Petranović B. i Zečević M. 1985. Jugoslavija 1918/1984. Zbirka dokumenta. Beograd: IRO ''Rad''.

Npr.: Kazneni zakon o zločincima i prestupima za Bosnu i Hercegovinu (iz 1879. godine). 1884. Sarajevo: Naklada Zemaljske vlade.

 

c) Štampa

 Naziv novina. Mjesto izdanja.

  Npr.: Oslobođenje, Sarajevo

 

d) Internet

Naziv i adresa korištene stranice. (datum pristupa).

Npr.: Grad Sarajevo. Jedinstveni informacijski sistem grada Sarajeva.

http://www.sarajevo.ba/ba/index.php (23. 5. 2008)

 

e) TV emisije, Video i DVD zapisi

Naziv TV emisije. Naziv televizijske kuće. ''Tema emisije''. Datum emitiranja.

Ako je u pitanju Video ili DVD: Naziv zapisa i datum.

Npr.: Politički magazin Pošteno. Federalna televizija (FTV). ''Da li je moguće pomirenje među Krajišnicima?'' 20.11.2008.

Npr.: Proglašenje Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, 27. 9. 1993.

f) Intervjui

 Ime intervjuirane osobe, datum obavljenog intervjua. (mjesto pohranjenog pisanog zapisa)  

Npr.: Razgovor sa Muhamedom Čengićem, 18. 7. 2011. (u arhivi autora)

 

LITERATURA

a) Knjige

Prezime i ime autora. Godina izdanja. Naslov knjige. Mjesto izdanja: Naziv izdavača.

Npr.: Kemura I. 2003. Narodna uzdanica. Sarajevo: Bošnjački institut, Institut za istoriju.

b) Članci u časopisima i zbornicima radova

 Prezime i ime autora. Godina izdanja. ''Naslov članka''. Naziv časopisa, zbornika radova, broj.  Mjesto izdanja: Naziv izdavača. Broj stranica.

Npr.: Karabegović, Ibrahim. 2000. ''U povodu četrdesetogodišnjice postojanja i rada Instituta za istoriju''. Prilozi 29. Sarajevo: Institut za istoriju. 39-44.

Npr.: Kamberović, Husnija. 2006. ''Najnoviji pogledi na Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini''. u: 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine – zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju. 25-35.  

 

c) Radovi objavljeni u elektroničkom obliku i mrežno dostupni

Prezime i ime autora. Godina. ''Naslov članka''. Internetska adresa i datum pristupa.

Npr.: Dujmović Sonja. 2005. ''Srpsko građanstvo Bosne i Hercegovine prema Sporazumu Cvetković-Maček“. Dostupno na: http//www. scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6497/2005/0354-64970502054D.pdf  (24. 7. 2013.)

 

d) Neobjavljeni rukopisi

Prezime i ime autora. Godina. Naslov.( kategorija rukopisa). Sjedište: Naziv institucije gdje se rukopis nalazi.

Npr.: Omerčić E. 2013. Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova od 1991. do 1996. (rukopis magistarskog rada). Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

Articles

Peer-reviewed Articles

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.